Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

            Amacımız

            Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, öğrencinin yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra, düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir unsur olduğu durumundan yola çıkar. Bu nedenle öğrencilerimizin, gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline gelmeden, önleyici rehberlik yöntemiyle çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, toplum içinde uyum ve iletişim becerilerine sahip, duyarlı, mutlu ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır.

 

Gelişimsel Amaçlar: Danışman, bireyin çeşitli alanlarda onun gelişimine ilişkin değişimlerini tanımasına ve uyum sağlayabilmesine yardım eder.

Koruyucu Amaçlar: Burada psikolojik danışmanın amacı, bireyde istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesinde yardımı amaçlar.

Zenginleştirici Amaçlar: Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri danışmanın yardımıyla tanıyıp, geliştirebilmesine yardımı içerir.

Çare Bulma Amacı: Bireyin üstesinden gelmesi gereken istenmedik bir gelişim özelliğine müdahale ederek yardımı sağlamak. Danışmalar, bireylerin kusurlu davranışlarının nedenlerini görebilmelerine yardım ederek, onların yerine kendi gereksinimlerini karşılayabilecek daha sağlıklı ve uygun davranışlar geliştirebilmelerine yardımcı olurlar.

Keşfettirici Amaçları: Yeni etkinlikler, ilişkiler içerisinde bireyin kendisine uygun amaçlar seçebilmesini içerir.

Pekiştirici Amaçlar: Bireyin düşünce ve duygulanımının yolunda gittiğini duyma gereksinimini pekiştirmesine yardımı amaçlar.

Zihinsel Amaçlar: Danışmanlar, öğrencilerin öğrenme keyfini “öğrenmeyi öğrenme” felsefesiyle yaşamasına yardımcı olur.

Fizyolojik Amaçlar: Normal gelişim özelliklerini tanıyıp, öğrencilerin bedenlerindeki değişmeleri kabul edebilmelerine yardımı amaçlar.

Psikolojik Amaçlar: Olumlu toplumsal iletişim becerilerinin kazanılması, duyguların ve öfke kontrolünün öğrenilmesi.

Koruyucu Amaçlar: Tüm Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ekibi’nin çocukluk yıllarında ortaya çıkabilecek ve çocuğun umutlarını ve mutluluğunu olumsuz yönde etkileyebilecek yaşantıların öğrenilmesi için çalışılması (istismar, ana-baba çatışması, boşanma, madde bağımlılığı, arkadaşlarla kavga, sevilen birinin kaybı vb.).

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleriyle;

·         Öğrencinin problem çözme, karar verme ve toplum içerinde uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak,

·         Öğrencinin kendi özelliklerini (ilgi, ,istek, yetenek, kişisel özellikler v.b.) ve gizil güçlerini tanıması, bunların farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini sağlamakla birlikte,

·         Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

 

İlkelerimiz

·         Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumluluklarıyla ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Rehberlik hizmetini gönüllü olarak alan her birey özeldir ve hizmet verilen kişi dini, dili, ırkı, cinsiyeti ve sosyo-kültürel özellikleri ne olursa olsun değerlidir.

·         Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir. Rehberlik hizmetleri okulun ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde psikolojik danışman, yönetici, öğretmen ve veliler arasında işbirliği gerekmektedir.

·         Rehberlik anlayışı her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Bireysel farklılıklar nedeniyle her bireyin öğrenme kapasitelerinin farklılığı, eğitim ortamının bireysel ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte hazırlanmasını gerektirir.

·         Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını ve problemlerine çözüm yolları bulmada kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin karşılaştıkları uyum güçlükleri birbirinden farklılık göstermekle birlikte her öğrenci rehberlik hizmetleri sayesinde kendi problem çözme becerilerini geliştirebilir.

·         Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur. Rehberlik hizmetleri ile bireye kendi istekleri ve toplumun beklentileri arasında bir denge kurabilmesi için yardımcı olunur.

 

·         Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir. Rehberlik hizmetlerinin temelinde çıkabilecek sorunları önleme ve bireyi tüm yönleri ile geliştirme vardır. Rehberlik çalışmaları, sadece sorunlu ve uyumsuz bireylere sunulan bir hizmet olmayıp tüm öğrencilere yöneliktir.

·         Rehberlik, bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir.

·         Öğrencilere rehberlik yardımı verilirken onları tüm yönleri ile tanımak ve bilimsel tanıma tekniklerinden yararlanmak gerekir.

·         Rehberlik uygulamaları her okulun farklılık gösteren amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.

·         Rehberlik hizmetleri öğrenci ihtiyaçlarına göre planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde profesyonel olarak sunulmalıdır.

·         Rehberlik hizmetleri süreklilik, gönüllülük ve psikolojik danışma ilişkisindeki gizlilik ilkesine göre yürütülmelidir.

·         Rehberlik hizmetlerinde fiziksel, duygusal ve bireysel farklara saygı esastır. Rehberlik eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.

 

Rehberlik Ne Değildir?

Rehberlik çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.  Rehberlik öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapma değildir. Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir. Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir. Rehberlik okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir. Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere empoze etmek, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etmek işi değildir. Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak sekreterlik yapmak değildir. Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir. Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek, inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir.

Bültenler