Erol Altaca Okulları

Erol Altaca Okulları Anadolu lisesi

anadolu lisesi

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Uyguladığımız yabancı dil öğrenim programıyla öğrencilerimizin konuşma ,yazma,dinleme ve diğer derslerle ilişkilendirme becerilerini geliştirmekteyiz.Öğrencilerimizin  yabancı dili yaşam becerileri haline getirmeleri için skills derslerinde uygulamalı ve öğrenci katılımlı çalışmalarla ilerlemekteyiz.Altaca Okulları olarak İngilizce programımızı Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı -CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlamaktayız.Müfredat programımızı dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production ( Konuşma), Reading ( Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık vererek oluşturmakta,öğretmenlerimizle derslerde diyalog ve öğrenci temelli ilerlemekteyiz.Farklı alanlardaki alt kazanımları da sunarak fen,sosyal ve yaşam becerisi haline getirerek öğrenci sunumlarıyla desteklemekteyiz.

Fizik dersi,doğa olaylarını anlamak, evreni ve maddeyi keşfetmek için temel araçtır. Bu derste öğrenciler, fiziksel prensipleri öğrenerek çeşitli olayları ve kavramları açıklama yeteneklerini geliştirirler. Deneyler ve gözlemlerle desteklenen etkileşimli dersler, öğrencilerin kavramları somut bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. Fizik dersi, öğrencilere problem çözme becerileri kazandırırken, bilimsel düşünme ve analitik yaklaşım geliştirmelerine olanak sağlar. Aynı zamanda teknolojik gelişmelere katkıda bulunacakları temel bilgileri edinmelerini sağlayarak öğrencileri geleceğe hazırlar.

Özel Erol Altaca Kolejinde; öğrencilerimize matematik okur yazarlığı kazandırılarak analitik düşünme becerilerini geliştirip bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığını geliştirerek, ezberci öğrenme olmadan başarıya ulaştırmak hedefimizdir.

Lise kademesinde tüm sınıflarda MEB’in yıllık çalışma planı uygulanır.

Matematik derslerinde konuların somut materyallerle işlenmesi önceliğimizdir.

Konular kolaydan zora giden sıralama ile ele alınır.

Bir ünitede elde edilen kazanımlar diğer ünitelere aktarılır.

Her düzeyde TYT AYT hazırlık amaçlı deneme sınavları yapılır.

  1. sınıflarda her hafta TYT AYT deneme sınavları yapılır, deneme sınavlarının analizleri yapılarak geri dönütleri sağlanır.

Ölçme Değerlendirme sürecinde Proje ve Performans ödevleri ile öğrencilerin yaparak ve uygulayarak bütüncül öğrenmelerine katkı sağlanır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilere Türk dilinin yapısı, tarihi, edebi eserleri ve dilin kullanımıyla ilgili geniş bir bakış açısı sunar. Ana dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örneklerle gösterirken, tasarladıkları düşüncelerini, gözlemlerini, dilimizi doğru ve etkili biçimde ifade etmeyi, Türk edebiyatının zengin mirasını keşfetmeyi hedeflemekteyiz.

Türk Dili ve Edebiyatı dersimizin genel amaçları;

Anlamayı nitelikli hâle getirerek Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini kavrama ve okuma alışkanlığı kazandırma,

Edebi metinler üzerinden analiz yaparak eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve eleştiriye açık olup öz güven geliştirmeleri, 

Hayal gücünü geliştirmeyi, dilin gücünü anlayıp duygu ve düşüncelerini yazılı veya sözlü ifade etmekte zorlanmamaları,

Yazım ve noktalama kurallarına özen göstermeyi,

Üniversite hazırlığı yılında öğrencilere planlı bir çalışma sistemi yaratmayı, ezberci zihniyetten kaçınarak bilgiyi araştırmayı, sorgulamaya teşvik etmeyi ve bu şekilde öğrenme sürecinin daha derin ve anlamlı hâle gelmesini sağlamak,

Mustafa Kemal Atatürk’ün;

“Türk milletinin tarihi, Türk dilinin tarihinden ibarettir.” sözüne Türk Dili ve Edebiyatı dersinde de sadık kalarak, iletişimde ana dil bilinci uyandırmak, diline öncelik tanımak , dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanmak üzere dersimiz programlanmıştır.

Özel Erol Altaca Okulları olarak müzik derslerimizi her kademede müfredata bağlı kalarak ve dünya müzik kültüründen çeşitli örneklerle zenginleştirerek uygulamalı bir şekilde işlemekteyiz. Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında sene içi ve sonunda yaptığımız tüm etkinliklerimizde öğrencilerimize aktif bir şekilde yer alabilecekleri ortamı yaratmaktayız.  Özgüvenleri gelişmiş, empati yapabilen bireyler yetiştirmek için sanatın önemini bilmekte ve her kademede düzeye uygun metotlar uygulamaktayız. 

Müzik derslerimizde öğrenciler doğru nefes alma, şarkı söyleme becerilerini geliştirmelerinin dışında farklı müzik aletlerinin nasıl çalındıklarını da deneyimleme şansı bulmaktadır.

COĞRAFYA

Coğrafya dersi öğrencilere dünyanın geniş ve çeşitli yapısını keşfetme fırsatı sunar.Yeryüzünün fiziki ve beşeri yapısının özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda harita okuma becerisinin geliştirilmesini ülkemiz ve dünya üzerine algısının daha geniş bir perspektif üzerinden bakmasını sağlar.

 Öğrencilerin dünya üzerindeki yerlerini sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olurken, çevresel bilinçliliklerini artırarak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmalarına olanak tanır. Ülkemizin jeopolitik konumunun getirdiği özelliklerden kaynaklı olarak oluşan ve dünya üzerindeki güncel olayları anlama ve yorumlama yeteneklerini de kazanmış olurken bu sayede, öğrenciler hem akademik hem de pratik yaşamlarında coğrafi bilgi ve bakış açısını kullanarak daha bilinçli ve donanımlı bireyler olurlar.

Erol Altaca Okulları olarak lisenin tüm kademelerinde farklı kazanımlar elde edip yaşantımızda da bu bilgilerimiz ışığında yolumuzu aydınlatıyoruz.

Erol Altaca  Anadolu Lisesi kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimlerini misyon edinmiştir. Milli konularda tarafı çok net olan Erol Altaca Anadolu Lisesi’nde Tarih dersinin önemi ve yeri tartışılamaz. Bu anlayışla Tarih zümresinin misyonu  Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında öğrencilere insanlığın ortak mirasını anlatmak , dünya ve Türk kültürünü kavratmak , atalarımızın medeniyete yaptığı katkıları benimsetmek , çok yönlü ve entelektüel bakış açısı kazandırabilmektir.

Bu doğrultuda derslerimiz en gelişmiş teknoloji eşliğinde öğrencilere muhakeme gücü kazandırma , yorum gücünü artırma , hayal etme , görerek öğrenme becerileri kazandıran uygulamalar ile işlenmektedir. 

Öğrencilerimizin büyük ilgi ve teveccüh gösterdiği gezilerimiz ve ziyaretlerimiz konuların anlaşılmasını desteklemektedir.

YKS grubumuzda ÖSYM’nin açıklamaları , çıkardığı yayınlar ve uygulamaları titizlikle takip edilip öğrencilerimiz sınava hazır hale getirilmektedir.