TÜRKÇE

“Bilim Ulusal Dille Öğrenilir.” gerçeğinden hareketle, okullarımızda yabancı dil dışındaki tüm dersler ana sınıfından Anadolu Lisesinin sonuna kadar Türkçe olarak verilir.
Öğrencilerimizin; Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak kendini ifade eden, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, analiz –sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.
Türkçe dersleri, dinleme, okuma, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanına göre bireysel faklılıklar göz önünde bulundurularak işlenir.

MATEMATİK

Matematik, nicelikle ilgili bir birimdir; insanın matematikçi olması için değil de, mantıklı bir insan olabilmesi için gereklidir. Matematik dersi, her öğrencinin matematiği korkmadan yapabileceğine inanarak ve severek katılabileceği bir şekilde planlanır. Bu planlama yapılırken öğrencilerin gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Matematikteki kavramları somut kavramlara benzeterek öğrencilerin matematik ön yargıları yıkmaya çalışılır. Bu yöntemde öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları benzer olaylar kullanılarak onların aktif bir şekilde katılımı sağlanır. Temel amacımız; matematik sevgisini aşılamak, matematikle olan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırarak matematiği gerçekten seven, gerektiği zaman tüm matematiksel bilgileri kullanmayı bilen, matematikle uğraşmaktan zevk alan, her zaman, her yerde matematikle yaşamaktan keyif alan öğrenciler yetiştirmektir.

HAYAT BİLGİSİ / SOSYAL BİLGİLER

Hayat Bilgisi dersinin temaları 1,2 ve 3. sınıflarda sarmal olarak sürdürülür. Öğrenme ve öğretme süreci temalar, ara disiplinler, beceriler, kişisel nitelikler ve kazanımlar dikkate alınarak organize edilir.
4. sınıfımızda amaç öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarının farkında olarak her şeyden önce kendini ve yaşamı tanımış, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, okul ile hayat arasında bir köprü kurabilmiş; edindiği bilgileri tutum, davranış ve beceriye dönüştürebilen, başarılı, milli kimlik kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

FEN BİLGİSİ

Çocuğun ve gencin, doğadaki düzeni ve neden-sonuç ilişkilerini kavramasını sağlayacak, onu dogmalardan, boş inançlardan koruyacak, gerçeklerin doğru bilgisine götürecek şekilde öğretilir.
Öğrencilerimizin, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, bilimsel yöntemleri kullanabilme, öğrenme, merak ve devamlılığını geliştirerek fen ile ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilere sahip olmaları sağlanır. Dersimizin temelini “insan ve bilim” oluşturduğundan öğrencilerimiz bilimle ilgili yaşam boyu sürecek sorulara yanıt bularak hayatın anlamını öğrenirler.

İNGİLİZCE

Yabancı diller bölümünün amacı, dilde önce güven duygusunu oluşturarak, öğrencilerin dili etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamı ve kendilerini sözlü, yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.
1-2.sınıflarımızda öğrenciler İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, aktiviteler ve kendi dillerinde de asla vazgeçemeyecekleri hikaye anlatımı yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. 3 ve 4. sınıflarda ise öğrencilerimiz okudukları hikâye kitaplarını anlama ve anladığını anlatabilme becerileri kazanır. Dil eğitiminde dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, okuma, konuşma, yazma üzerinde durularak İngilizce dersi öğrencilere ana sınıfından itibaren sevdirilerek, her seviyede iki öğretmen tarafından işlenir.

ETKİNLİK DERSLERİ

Güçlü bir akademik programa ek olarak; öğrenciler, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yetenekli öğretmenlerin önderlik ettiği derslere katılırlar. 
Sağlıklı ve estetik duyguları oluşmuş çocukların yetiştirilmesinin ancak GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ gibi uygulamalı derslerin gereğince işlenmesiyle sağlanacağına inanan okulumuzda bu dersler, özel donatılmış dersliklerde verilir.
Beden Eğitimi dersinde amacımız, Spor alışkanlığı kazanmış, yurt ve dünya sporuna duyarlı, sportif düşünen, kendi istek ve arzularını takımın amaçları ile birleştirebilen, kendini her şekilde ifade edip geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.
Görsel Sanatlar eğitiminde, öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile sanatsal bir ürün yaratma hazzını yaşarken, sanat eserlerine bakış açılarını genişletir ve eserlerle aralarında bağlantı kurabilirler. Görsel sanatlar alanında yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilirler. Bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür ortamlar sağlanır. Bu ortamda öğrencilerimiz kendilerini rahatlıkla ifade ederler.
Müzik eğitiminin erken yaşlarda başlaması beyinin dil, muhakeme, problem çözme ile ilgili alanlarının geliştirilmesine yardımcı olur. Araştırmalar, müzik çalışmasının konsantrasyonu ve okul performansını arttırdığını gösterir. Aynı zamanda, sanatla ilgilenmek, çocuklara korkularının üstesinden gelmeyi ve risk alabilmelerini öğretir. Böylece çocuklar, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilirler. Müziğe karşı ilgi ve sevgiyi uyandırmak, estetik bakış açısı kazandırmak, sosyal ve milli duyguları şarkı ve marşlarla kuvvetlendirmek, yaratıcılık yönlerini geliştirmektir. Temel müzik eğitiminde toplu şarkı söylemenin önemi büyüktür. 1., 2., 3.ve 4.sınıflarda toplu şarkı söylemeye dayalı, ritm algılamalarını geliştirecek ve onların müzik ile iç içe olmalarını sağlayacak bir ders programı uygulanır.
Çocuklar müziği, sürekli müzik yaparak öğrenirler: Enstrüman çalmak, hareket etmek ve şarkı söylemek...
Bilgisayar, Kodlama dersleri ile üretken, algoritmik düşünebilen ve çözüm üreten öğrenciler yetiştiriyoruz. Scratch, Kodu, code.org platformları, C# üzerinden kodlama, algoritma ve yazılım eğitimi, Unity C# | sıfırdan 2D & 3D oyun ve arayüz geliştirme eğitimi, sanal gerçeklik teknolojisi ve uygulama geliştirme eğitimi verilir. Öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olduklarında iyi birer bilgisayar okuryazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hâkim olabilmeleri ve günlük yaşantılarında bilgisayardan en üst düzeyde faydalanabilmeleridir. 1. sınıflarımızın Bilişim Teknolojileri programı öğrencilerimize genel olarak bilgisayarı sevdirmeyi, bilgisayarda çalışırken gerekli olan güvenlik önlemlerini kavramayı, bilgisayar ve ilgili fiziksel birimlerinin (klavye, fare, ekran, kulaklık) kullanımına yönelik becerileri geliştirmeyi hedefler. 2. sınıflarımız Microsoft Office programları ve kullanım amaçları hakkında genel bir bilgi sahibi olurlar. Windows çalışma ortamında Microsoft Word programını kullanmaya başlayan öğrencilerimiz, bilgisayarda yazı yazma, yazılı bir metin üzerinde değişiklikler yapma ve metin biçimlendirme konularıyla ilişkili hedef davranışları edinmek üzere kendilerine verilen eğitsel etkinlikler üzerinde çalışırlar. 3.ve 4. sınıflarımız da Microsoft Word programının yanı sıra Microsoft Power Point ve Excel programları öğretilir.
Satranç dersi okulumuzda, özel dersliğinde, ana sınıfından 4.sınıfın sonuna kadar haftada 1 saat zorunlu ders içinde öğretilir. Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satranç zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Yaratıcı Drama dersi, kişisel gelişimin en temel noktası, bireyin öncelikle kendini tanımasıdır. Birçok duyu organını devreye sokarak elde edilen yaşantılardan oluşan drama, hayatın içinde üstlenilecek birçok role hazırlık yapılmasına olanak sağlar.  Teorik eğitimle edinilmesi pek de kolay olmayan bilgiler, yaratıcı dramanın özündeki ‘yaparak, yaşayarak öğrenme’ ilkesi sayesinde rahatlıkla ve hatta çoğu zaman fark edilmeden öğrenilir.
Dans(Halk Oyunları, Bale) eğitimlerimiz, saygı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik temelleri üzerine kurulmuştur. Amacımız; ekip olabilmeyi kavramak, paylaşmayı öğrenmek, grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmek, müzik eşliğinde ritim duygusunu ve koordinasyonu geliştirmek, ülkemizin ve diğer ülkelerin zengin kültürünü öğrencilerimize aktarmaktır.

Haftasonu Etkinliklerimiz 

(1.ve 2.yarıyıl döneminde farklı branşlardan dersler eklenebilir)

• Kodlama
• Piyano
• Futbol
• Basketbol
• Temel Jimnastik
• Resim Atölyesi
• Yaratıcı Drama
• Modern Dans
• Küçük Şefler