Güçlü İnsan, Güçlü Birey!

Lise yılları gençlerimizin “hayata hazırlanma” yolunda güçlü adımlar atmaları gereken yıllardır. Bu ise; soran, sorgulayan, araştıran; sürekli kendisini geliştiren, çevresinin ve ülkesinin sorunlarına duyarlı; çözüm üreten, uygulayan kimliklere sahip olmalarıyla mümkündür.
Bu bilinçle amacımız; geçmişteki klasik liselerimizin "kaliteli eğitim çizgisi"ni günümüzün pedagojik gelişmeleri ve eğitim teknolojileri ile güçlendirerek sürdürmektir.
Yabancı dillerin öğrenilmesi göz ardı edilmeksizin ( İngilizce ve İspanyolca ) Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın değişiyle “Ses Bayrağımız” olan Türkçemiz, Anadolu Lisemizde öğretim dilidir.

Erol Altaca Anadolu Lisesi Nasıl Bir Mezun Amaçlar?
•  Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı olan
•  Özgüveni gelişmiş, öngörüleri kuvvetli, kendi kararlarını alabilen ve öz denetimi olan
•  Kendisine ve çevresine sevgi ve saygı duyan
•  Demokratik düşünce yapısına sahip olan
•  Dürüstlük ve adalet duygusu gelişmiş
•  Kendisi ve çevresiyle barışık, iletişim becerileri kuvvetli, güçlü ilişkiler kurabilen
•  Sahip oldukları ile mutlu ve huzurlu olmasını bilen
•  Sorumluluk alabilen, aldığı sorumluluklarını yerine getiren
•  İdealleri olan
•  Mizah duygusu gelişmiş
•  Hayal gücü zengin ve yaratıcı
•  Hata yapmaktan korkmayan, onlardan ders alabilen ve onları tekrarlamamayı hedef edinen
•  Ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkan
•  Merak duygusu gelişmiş, öğrenmeyi bilen ve seven
•  Araştırma ve sorgulama becerisi gelişmiş
•  Bilimsel düşünme becerisi kazanmış
•  Bildiklerinden hareketle yeni bilgiler üretebilen
•  Okuma, yazma ve konuşma becerileri üst düzeyde olan
•  Türkçe bilinci gelişmiş, Türkçeyi yazılı ve sözlü ifadelerde üst düzeyde kullanabilen
•  1. yabancı dili anadiline yakın, 2. yabancı dili de kendini ifade edebilecek ve karşısındakini anlayabilecek düzeyde yazılı ve sözlü olarak kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Anadolu Lisemizde;
Fen ve sosyal derslere bir yıl ara vererek öğrencinin bu derslere ilgisinin azalmasına neden olan ve dünyada da akademik yıldan sayılmayan hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.
Ayrıca üniversite yerleştirmelerinin yapıldığı çoktan seçmeli sınavlara hazırlıkta literatür farklılıklarından ötürü başarısızlığa neden olduğu tespit edildiğinden eğitim dilimiz TÜRKÇE’dir. “Bilim ulusal dille öğrenilir.” ilkesinden hareketle, Anadolu Lisemizde tüm dersler TÜRKÇE olarak verilir. Yabancı dil eğitimleri (İngilizce ve İspanyolca) okulumuzda müstakil olarak ders bazlı verilmektedir. Buna ilaveten öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik konuşma kulüpleriyle (Speaking Club) pekiştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Öğretmen Kadromuz: Branşlarında kendilerini kanıtlamış, deneyimli ve gençlik psikolojisini özümsemiş, başarıyı hedefleyen, çağın gereksinimlerine göre sürekli kendini geliştiren en seçkin öğretmenlerden oluşur. Öğretmen performansları düzenli denetime tabidir.
Disiplin anlayışımız, öğrencilerimizi uygar ve kurallı yaşama hazırlayan; onların sevgi ve saygıdan uzak davranışlar göstermemesini amaçlayan bir çizgidedir.
“Kimliğiyle ulusal, kişiliğiyle evrensel, düzeyiyle çağdaş insan yetiştiriyoruz.“ diyerek yola çıktık, 1992’den beri aynı inançla, aynı gelenekle devam ediyoruz.
Günümüzde işlevleri aynı olan okullar arasında farkımızı oluşturan da budur.
Kayıt-Kabul: Okulumuzca hazırlanarak gerçekleştirilen Kayıt Kabul Sınavları (KKS) ve Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrencilerin kültürel, sosyal, karakteristik ve zihinsel gelişimlerinde, etkili bir ana dil eğitiminin önemi büyüktür. Çünkü ana dil, iletişimin temel öğesidir. Bireylerin kendi toplumlarıyla uzlaşabilme yeteneklerini ve okul başarılarını dillerini kullanabilme becerileri belirler.
Ana dil eğitimi almış birey; kendisine söz ve yazıyla anlatılmaya çalışılan duyguları, düşünceleri, tasarıları ve izlenimleri, herhangi bir noktayı atlamadan kavrayabilmelidir. Ana dil eğitimi sonucunda duygular, düşünceler, tasarılar ve izlenimler, belli bir amaca yönelik olarak başkalarına söz veya yazıyla anlatılabilmelidir.
Her ülkede büyük önem verilen ana dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerin iletişim becerileri yanında “düşünme” yeteneklerini de geliştirmektir. Bu nedenle Türkçe düşünebilmenin ancak Türkçenin yeterince bilinmesiyle gerçekleşebileceği de unutulmamalıdır.

Bölüm Amaçları
Bölümümüz kapsamında bulunan Türk Dili ve Edebiyatı dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bölümün amaçları şunlardır:
• Öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanda sağlıklı şekilde gelişimlerini desteklemek
• Kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütmeyle sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazandırmak
• Dinlediklerini, gördüklerini, okuduklarını ve izlediklerini tam ve doğru olarak anlayabilmeyi kazandırmak
• Türk dilinde doğru düşünerek Türk dilinin kurallarının farkına varacak, bu konudaki kazanımlarını doğru ve etkili kullanmayı kazandırmak
• Öğrencilerin her dönem düzeylerine uygun olan kitapları okumalarını; Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserleriyle tanışmalarını sağlamak ve bunun sonucunda da okumayı alışkanlık haline getirerek sözcük haznesini genişletmek
• Öğrencilerin konferanslar, sanat dergileri, kütüphaneler ve edebiyat etkinlikleri gibi birçok kaynaktan yararlanmasına olanak sağlamak
• Öğrencilerin dil bilgisi, yazım, noktalama kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak,
• Sunum metni hazırlarken sınıfta öğrendikleri teknikleri kullanacak, topluluk karşısında öz güvenli ve etkili konuşma becerilerini geliştirmek
• Türk ve dünya edebiyatına ve sanatına ait örnekleri tanıyacak, bu kapsamda ulusal ve evrensel değerlerle ilgili farkındalık kazandırmak
• Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta özümseyerek bunların sürekliliği için çalışma bilinci geliştirmelerini sağlamaktır.

MATEMATİK ve GEOMETRİ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği bir çağda yaşamaktayız. Yeni bilgiler, fırsatlar ve araçlar matematiğe bakış açımızı, matematikten beklentilerimizi, matematiği kullanma biçimimizi ve hepsinden önemlisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerimizi yeniden şekillendirmektedir.
Hayatımızda yaşanan değişimlerin ortaya çıkardığı yeni problemlerin çözümü için; başta teknolojik gelişmeler olmak üzere matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerini esas alarak Matematik Dersi Öğretim Programımız ile öğrencilerimizin;
1. Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştirebilen, 
2. Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri yüksek, 
3. Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanabilen, 
4. Matematiğe ve matematik öğrenimine değer veren, 
5. Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına dair bakış açısı geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmış bireyler olmalarını amaçlıyoruz.

FİZİK
Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve evrende gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır. Özel Erol Altaca Okulları fizik dersinde öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte insan yetiştirmeye yönelik eğitim verilir. Fizik derslerinin temel amacı öğrencilerin bilimsel okur-yazarlığını geliştirmektir. Ayrıca amacımız bilimin doğasını kavrayan, bilimsel bilgiyi geliştiren, günlük yaşam problemlerine odaklanan ve bu problemleri yorumlayarak çözüm yolları sunabilen nesilleri bilime ve eğitime hizmet ettirmektir.
Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okul öncesi, ilk ve ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı olarak aşağıdaki amaçlara ulaşmaya yöneliktir:
• Okul öncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerine yardımcı olmaktır.
• İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal becerileri etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamaktır.
• Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını sağlamaktır.
• Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmeyi, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yüksek öğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını sağlamaktır.

KİMYA
Kimya; yaşamın her alanında karşılaştığımız ve çevremizdeki olayları düzenleyen bir bilim dalıdır. Yaşamın içinde her olayın bir kimyasal yönü vardır.
Kimya gözlemlere dayanan bir bilim dalı olup sistematik yaklaşım gerektiren bir düşünce süreci içerir. Amacımız, öğrencinin olguları ezberlemek yerine bu düşünce sürecini anlamasıdır. Problem çözerken; teorik bilginin ezbere kullanılması yerine, adım adım ve mantıklı bir yaklaşım yerleştirilmeye çalışılır. Kimya dersleri, öğrencilerin entelektüel bilgi dağarcığının gelişmesini; bilimin, doğal ve yapay kaynakların daha etkin anlaşılmasını sağlamaktadır.
Okulumuzda Kimya dersleri bilimsel iletişim, laboratuvar ve analitik düşünme becerilerinin gelişiminin yanı sıra, Kimya bilgisinin derinleşmesine olanak sağlayarak günlük hayata aktarımının kavranmasını sağlar.
Ders değerlendirmeleri; sınıf içi katılım, derste not alma, laboratuvar becerileri, yazılan deney raporları, izleme sınavları, verilen çalışma kâğıtlarının tamamlanması, verilen tüm ödevlerin yapılması baz alınarak yapılır. Ders notu, performans notları ve yazılı sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Fen Derslerinin Ortak  Hedefleri
• Bilimsel okur-yazarlığı geliştirmek;
• Veri toplayan ve topladığı bu verileri analiz eden, sonuçlarını yorumlayarak geliştiren nesiller yetiştirmek;
• Bilimin doğası üzerinde farkındalık yaratmak;
• Üretken, eleştirel düşünen ve sorun çözen öğrenciler yetiştirmek;
• İş birliği içinde çalışabilen sosyal bireyler yetiştirmek;
• Teknolojiyi etkin bir biçimde kullanan nesiller yetiştirmek;
• Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak;
• Laboratuvarları aktif olarak kullanmalarını desteklemek;
• Bilimsel etiği önemseyen ahlaklı nesiller yetiştirmek;
• 21. yüzyılın gerekliliklerine hazırlanmalarını sağlamak;
• Doğaya karşı bilinçli, doğayı ve tüm canlıları seven ve saygı duyan,  yardımsever ve yapıcı sistem içerisinde çevresini iyi anlayan bireyler yetiştirmek;
• Gözlem yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak;
• Doğru soruyu sormaya teşvik etmek;
• Doğada gerçekleşen olayları objektif olarak algılama ve yorumlama gibi öğretilere sahip olmalarını sağlamak;
• Çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir dünya kavramını anlayan ve içselleştiren, çeşitli görüşleri kritik edebilen bakış açısına sahip olmalarını sağlamak;
• Proje üretmelerini teşvik ederek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını desteklemek;
• Bilim Olimpiyatlarına katılmaları için akademik altyapılarını güçlendirmek;
• Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek;
• Akademik olarak altyapısı güçlü öğrenciler yetiştirmek
• Öğrencilerimizi iyi üniversite ve bölümlere yerleştirmek

BİYOLOJİ
Biyoloji, Yunanca ‘bios’(yaşam) ve ‘logos’(bilim) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkisini açıklayıp araştıran bilim dalıdır.
Teknoloji geliştikçe biyoloji bilimi de gelişmektedir. Bu nedenle okulumuzda bilim ve teknolojiyi birlikte yürüttüğümüz laboratuvarımızda farklı öğrenme yolları izlemekteyiz.
Okulumuzda, gelişen teknoloji ve bilim ışığında yenilikçi, farkındalığı yüksek, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; 
• Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları, 
• Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları, 
• Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
• Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları,
• Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları, 
• İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri, 
• Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

TARİH
Tarih derslerindeki ilk amacımız Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamaktır.
Tarih dersi ile öğrencilerin aşağıdaki kazanımlara ulaşmaları amaçlanmaktadır.
• Geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramak.
• İnsanlık/Dünya, Türk ve Türkiye (Anadolu) tarihinin farklı dönemlerini anlamak için gereken kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgilerini kazanmak.
• Türk, İslam ve Türkiye tarihinde rol oynamış önde gelen siyasi ve sosyal teşekküller ile önemli şahsiyetleri tanımak.
• Yaşanılan toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanmak. Günümüzde olup bitenleri yorumlamak. Geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmek.
• İnsanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne serüvenini takip etmek ve anlamak.
• Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavramak ve benimsemek. Bunları davranışlara yansıtmak.
• Tarihî bir olay veya olgunun yerel, ulusal ve uluslararası boyut ve etkileşimleri olduğu konusunda farkındalık oluşturmak.
• Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansıttığını ve bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşullarını dikkate almanın gerekliliğini kavramak.
• Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama ve değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik ve becerileri geliştirmek. Edinilen bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayarak kanıtla desteklenen çıkarımlarda bulunmak.
• Milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramak.
• Geçmişin tarihî bilgiye dönüştürülmesi süreçlerinde tarihçilerin esas aldıkları ilkeler ile yararlandıkları yöntemleri ve kullandıkları becerileri birer yaşam becerisi haline getirmek.
• Belirli bir tarihî olay veya olgunun farklı bakış açıları veya tarih görüşleri doğrultusunda çeşitli biçimlerde değerlendirilip yorumlanabileceği konusunda farkındalık oluşturmak. Bu farklı anlayışlara saygı duymak.

COĞRAFYA
Coğrafya derslerinde amacımız; hayatın içinden örnekler vererek ve görsel malzemeleri ön planda tutarak öğrencilerimizi gözlem yapan, araştıran ve sorgulama becerisine sahip gelişen ve değişen dünyada insan-mekân ilişkisini kurabilen, yurt ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, sorumluluk alan, özgüven sahibi etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri topluma kazandırmaktır
Coğrafya öğretiminin genel amaçları şunlardır:
• İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
• Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
• Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
• Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.
• Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
• Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.
• Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
• Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
• Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
• Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.

SOSYAL BİLİMLER
Sosyal Bilimler; tarih, coğrafya, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, psikoloji, felsefe, sosyoloji, ekonomi, hukuk, vatandaşlık ve insan hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen bireyin toplumsal kimlik kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.
Sosyal Bilimler: Öğrencileri, özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren,
Ulusal bilince sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin her yönden gelişmesindeki ve kalkınmasındaki yerini kavrayan,
Laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli, hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilen,
Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklayan, bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde kullanan, düzenleyen ve geliştiren,
İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenleyen,
Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyen, değişim ve sürekliliği algılayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR DERSLERİ
Beden Eğitimi; bireyleri bedenen, ruhen ve fikren olgunlaştıran, vücudun yapı ve fonksiyonlarını geliştiren, eklem ve kasların dengeli bir biçimde büyümesini sağlayan, fizik gücünü en ekonomik tarzda kullanarak metotlu bir şekilde hareket etmeyi öğreten faaliyetler bütünüdür. Beden Eğitimi Bölümü olarak; evrensel değerler ışığında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Milli değerlerin anlam ve önemini kavramış, çağdaş bilgileri aktarma yeteneğine sahip, insani değerleri ve sosyal bütünleşmeyi centilmenlik anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan, Beden Eğitimi dersine istekle katılmayı seçen ve hayat boyu kullanabilecekleri spor becerilerini kazanmış öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir. 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ AMAÇLARI:
• Öğrencileri, ulusal ve evrensel değerlere sahip olan bireyler olarak yetiştirmek,
• Beden Eğitimi derslerinde kavramsal uygulamalara yönelik etkinlikleri uygulamak,
• Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edindirmek,
• Öğrencilerimizin görev, sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme gibi sosyal becerilerini geliştirmek,
• Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olma bilincini kazandırmak,
• Öğrencilerin sinir, kas ve eklem koordinasyonu sağlayabilme, öğrencilere iyi duruş alışkanlığı edindirmek,
• Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili yenilikler konusunda öğrencileri bilgilendirerek, öğrencilerin yeniliklerle ilgili araştırma becerilerini geliştirmek,
• Yetenek ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine bilinçli olarak yönelmelerini sağlamak,
• Spor, araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bunları gereği gibi kullanma yeteneğini geliştirmek,
• Okul içi ve dışı organizasyonlar ile sporun kaynaştırıcı özelliğinin farkında olmalarını sağlamak,

HAFTA İÇİ ETKİNLİKLERİ
Hafta içi etkinlik saatlerinde, Türkçe - İngilizce – İspanyolca, tiyatrodan halk oyunlarına, Tübitak’a ve çeşitli bilim ve araştırma kurumlarına hazırlanan projeler, matematik ve fen etkinliklerinden koroya kadar birçok farklı dalda çalışmalar, uzman eğitimciler rehberliğinde yapılmakta, bunlar okul içi ve dışında da sergilenmektedir.

HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ
Akademik başarının yanı sıra her cumartesi uygulanan “Cumartesi Okulu”  çerçevesinde çocuklarımızın resim, müzik, satranç, robotik kodlama, atölye çalışmaları; basketbol, jimnastik gibi etkinliklere katılmaları teşvik edilmektedir.