Her ders için alanında uzman branş öğretmenlerimiz vardır. Her ders, o ders için özel düzenlenmiş derslik ya da laboratuarlarda yapılır.

Öğrencilerimizin sosyal, kültürel anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin yanı sıra akademik başarılarını en üst düzeyde tutacak alanında uzman, deneyimli öğretmenlerimizle zengin bir akademik program sunmaktayız. Bu program çerçevesinde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak var olan potansiyelini ortaya çıkarabilmesini sağlayacak bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. 
 
TÜRKÇE
İnsan dil aracılığıyla düşünür. Her ülkede büyük önem verilen dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerin iletişim becerileri yanında “düşünme” yeteneklerini de geliştirmektir. Bu nedenle Türkçe düşünebilmenin ancak Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları amacıyla düzenlenmiştir. Bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.
Türkçe Dersinin Amacında;
• Türk dilinde doğru düşünerek Türk dilinin kurallarının farkına varacak, bu konudaki kazanımlarını doğru ve etkili kullanmaya özen gösterebilme,
• Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanma, 
• Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması,
• Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerini güçlendirebilme,
• Bireysel ya da grup olarak sunum becerilerini geliştirme,
• Topluluk karşısında rahat ve etkili konuşma becerilerini geliştirme hedeflenmektedir.
okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanması, 
• Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.
 
FEN BİLGİSİ
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu nedenle Fen Bilgisi dersimiz; çocuğun ve gencin, doğadaki düzeni ve neden-sonuç ilişkilerini kavramasını sağlayacak, onu dogmalardan koruyacak, gerçeklerin doğru bilgisine götürecek şekilde  öğretilmektedir.
Fen Bilgisi Eğitiminin Amacında; 
• Öğrencilerin bireysel gelişimleri göz önünde bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanda sağlıklı şekilde gelişimlerini destekleme,
• Öğrencinin, doğadaki düzeni ve neden-sonuç ilişkilerini kavramasını sağlayarak, onu gerçeklerin doğru bilgisine götürecek şekilde eğitilmesine,
• İlgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru karar verebilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bir birey olarak yetiştirme,
• Teknolojideki değişimleri kavrayabilen, kullanabilen ve yeni teknikler geliştirebilen bireyler durumuna getirebilme,
• Öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturma ve bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilme hedeflenmektedir.
 
MATEMATİK
Matematik, nicelikle ilgili bir birimdir. Matematik öğretiminde, tümdengelimsel gerçek ve doğrular verilirken, orijinal problemler çözdürülerek öğrencinin anlama gücü geliştirilir ve öğrenciye karşılaştırma yaptırılarak düşünme gücünün gelişmesi ve düşündükleriyle yeni gerçeklere ulaşması sağlanır.
Matematik Eğitiminin Amacında;
• Matematik okuryazarlığı becerilerini geliştirebilme ve etkin bir şekilde kullanabilme,
• Problem çözme sürecinde matematiksel akıl yürütme becerilerini kullanabilme,
• Matematik dilini kullanarak insanla nesneler arasındaki ilişkiyi kurabilme,
• Üst bilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilme,
• Sistemli, dikkatli ve sorumluluk alma becerilerini kazandırabilme hedeflenmektedir.
 
SOSYAL BİLGİLER
Sosyal Bilgiler dersi; öğrencilerimizin toplumun kültürünü, değer ve yargılarını ele alan, yaşadığı çevreye duyarlı, üretken, üretirken keşfeden, sosyal yaşamda etkin, bilimsel bilgi üretme yöntemlerini kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmeleri temel alınır. 
Sosyal Bilgiler Dersi Amacında;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,  haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri,
• Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel, tarihsel , siyasal; bugünü dünü ve yarını ile ilgili değerlere karşı olumlu tutum geliştirmiş ve bu alanda tarih, dil, kültür ve yurt bilincine sahip vatandaş olması,
• Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri,
• Toplumda beraber yaşama ile birlikte gelen sorumluluk, yardımlaşma ve doğru karar verme konuları hakkında bilgi verir.
 
ETKİNLİK DERSLERİ
Sağlıklı ve estetik duyguları oluşmuş çocukların yetiştirilmesinin ancak RESİM, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ gibi uygulamalı derslerin gereğince işlenmesiyle sağlanacağına inanan okulumuzda bu dersler, özel donatılmış dersliklerde verilir.
Kendini geliştirme potansiyeli olan gençler yetiştirme hedefimiz, onların kişisel yetenek ve yatkınlıklarını küçük yaşlarda ortaya çıkarıp geliştirme ihtiyacını doğurur. Bu anlamda; sosyal etkinliklerimiz de en az diğer ders etkinliklerimiz kadar önemlidir.
 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ:
Beden Eğitimi; bireyleri bedenen, ruhen ve fikren olgunlaştıran, vücudun yapı ve fonksiyonlarını geliştiren, eklem ve kasların dengeli bir biçimde büyümesini sağlayan, fizik gücünü en ekonomik tarzda kullanarak metotlu bir şekilde hareket etmeyi öğreten faaliyetler bütünüdür. Beden Eğitimi Bölümü olarak; evrensel değerler ışığında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Milli değerlerin anlam ve önemini kavramış, çağdaş bilgileri aktarma yeteneğine sahip, insani değerleri ve sosyal bütünleşmeyi centilmenlik anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan, Beden Eğitimi dersine istekle katılmayı seçen ve hayat boyu kullanabilecekleri spor becerilerini kazanmış öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir. 
Amaçları:
• Öğrencileri, ulusal ve evrensel değerlere sahip olan bireyler olarak yetiştirmek,
• Beden Eğitimi derslerinde kavramsal uygulamalara yönelik etkinlikleri uygulamak,
• Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edindirmek,
• Öğrencilerimizin görev, sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme gibi sosyal becerilerini geliştirmek,
• Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olma bilincini kazandırmak,
• Öğrencilerin sinir, kas ve eklem koordinasyonu sağlayabilme, öğrencilere iyi duruş alışkanlığı edindirmek,
• Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili yenilikler konusunda öğrencileri bilgilendirerek, öğrencilerin yeniliklerle ilgili araştırma becerilerini geliştirmek,
• Yetenek ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine bilinçli olarak yönelmelerini sağlamak,
• Spor, araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bunları gereği gibi kullanma yeteneğini geliştirmek,
• Okul içi ve dışı organizasyonlar ile sporun kaynaştırıcı özelliğinin farkında olmalarını sağlamak,
 
BASKETBOL
Hareketliliğin ve çabukluğun maksimum düzeyde oynandığı bu oyunda kaslar yukarıdan aşağıya doğru gelişir. Basketbol  Kulübünde, öğrencilerimize basketbol sporunu tanıtmak, sevdirmek, branşa özgü teknik, taktik ve temel becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra; öğrencilerin birlikte hareket etme becerilerini ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, sağlıklı spor yapmanın önemini kavratmak, kaybetme duygusuyla baş etme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Çalışmalar; çabukluk, kuvvet, denge, koordinasyon alıştırmaları, maçlar ve eğitsel oyunlarla pekiştirilmektedir.
Tenis: Tenis odaklanmayı kolaylaştıran bir spordur. Düzenli ve fiziksel aktivite çocuğun büyümesini olumlu yönde etkiler bunun yanı sıra çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığını tahmin edilenden daha çok katkı sağlar. Odaklanmayı kolaylaştıran bir spor olmakla birlikte el-göz koordinasyonunu geliştirir ve esnekliğini arttırır. Ayrıca kalp v dolaşım sistemi sağlığını gelişimini destekler niteliktedir.
Tenis oyunu çocukların gücünü, kuvvetini anaerobik performansını, esnekliğini çevikliğini ve tüm koordinatif ve kondisyonel özellikleri geliştiren bir spordur.
 
GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM
Görsel Sanatlar eğitiminde: Öğrencilerimizin hayal gücünü kullanarak, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri, Dünya’da ve Türkiye’de tanınmış sanatçıları ve eserleri  tanımaları, değer vermeleri ve sanata karşı duyarlı olmaları için çalışmalarımız zenginleştirilmiştir.
Geleneksel ve çağdaş malzemeler kullanılarak, gerekli teknik bilgi, beceri ve uygulamaya yönelik, iki boyutlu, üç boyutlu çalışmalar, resim incelemeleri ile yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilirler. Bu ortamda öğrencilerimiz kendilerini rahatlıkla ifade ederler.
Yapılan bu  çalışmaların sonrasından ortaya çıkan ürünler, okul içinde yapılan sergilerle izleyiciye sunulur.
Graffiti: Graffiti, çoğunlukla kamusal bir alanda yer alan bir duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimlerdir.  İlk çağlardan beri bir durumu resmetme, tanımlama ya da dikkat çekme yöntemlerinden birisidir.
Graffiti kulübünde  öğrenciler yazı tipleri, karakter tasarımları ve graffiti ile ilgili alınan teorik bilgileri duvar üzerinde pratik yapma şansına sahip olacaklar.
 
MÜZİK
Müzik eğitimi ile ilgili teorik bilgilerin miktarı artar.Bu kademede ayrıntılı nota öğretimi,şarkı öğretimi,ritim çalışmaları ve müzik dinletileri yapılır.Tek sesli müzikten çok sesli müziğe geçiş süreci başlar ve bununla ilgili çalışmalar yapılır.Ses ve nefes ögeleri üzerinde durulur.İnsanın, toplum ve müzik ilişkileri üzerinde durulur.Öğrenciler edindikleri kazanımlar ile ilgili etkinliklerini sergilemelerinde katkıda bulunur.   
 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
Ortaokul öğrencilerimizi aşağıda belirtilen başlıklarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ile 21. Yüzyıla hazırlıyoruz.
1.Bilgi Teknolojileri
Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri sağlanır.
2.Oyun Tasarımı 
Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrenciler teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirir, kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde eder. Hayal dünyası geliştirilirken yaratıcılıkları da dijital ortama aktarılır. Bu sayede analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.
3.Kodlama 
Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları, algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.
Erol Altaca Okulları öğrencileri, ortaokula geldiklerinde ilkokulda öğrendikleri blok kodlama mantığından “Metin Tabanlı Kodlama” mantığına geçiş yaparlar.
Ortaokulda kodlama derslerine sıfırdan başlayan öğrenciler ise kendi programları kapsamında çalışmalarına devam eder ve bu programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeylerini eşitler.
Kodlama ile öğrencilerin;
• Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,
• Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,
• Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik
çözümler üretmeleri hedeflenir.
4.Dijital Vatandaşlık 
Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak, uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.
5.Animasyon 
Öğrencilerin animasyon oluşturma becerilerini geliştirmeleri ve bu hedefi gerçekleştirirken eğlenceli bir ortam yaratılması hedeflenir. Animasyon modülü sayesinde, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneği kazanımları, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirmeleri, güven, uyum, birlikte hareket etme ve paylaşarak bir işi yapma becerileri kazanımları amaçlanır.
6.Robotik 
Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.
Robotik ile öğrencilerin;
• Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,
• Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,
• Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,
• Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
• Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.
 
TİYATRO 
Tiyatro insana insanla insanca anlatma sanatıdır. İlk gençlik çağlarında olan orta okul öğrencilerimizden, öncelikle bu sanat dalının üslubuna hakim olmaları beklenir. Diksiyon, yaratıcı drama, tiyatro çalışmaları olarak üçe ayırdığımız klüp başlıkları katılımcı öğrencilerimizin ses, nefes, artükilasyon gibi teknik konulara ilişkin bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını sağlar. Yerli ve yabancı klasiklerden seçilecek tiyatro metinleri ile 27 Mart Dünya Tiyatro gününde tiyatro gösterisi sergilenmesini amaçlamaktayız. Sahne tecrübesi kazanmanın yanı sıra, prova süreci disiplini, ekip halinde hareket edebilme yetisi  katılımcı öğrencilerimize kazandırılmış olacaktır.
 
DRAMA
Altı ve dokuz yaş arasındaki öğrencilerimizindüşünsel anlamda yaratıcı, pratik anlamda özgüven sahibi olmaları yaratıcı drama çalışmalarında amaçlanmaktadır. Çeşitli dikkat oyunları, konsantrasyon ve meditasyon çalışmaları, kendi metinlerini oluşturup sonrasında dramatize etmeleri gibi ders içerikleri küçük katılımcılarımızın hayal dünyalarını genişletir. Drama lideri tarafından her bir katılımcı rapor edilir ve katılımcıların akademik ve sosyal eğilimleri tespit edilir. Bu tespit her bir katılımcının eğitim ve öğretim hayatında harita niteliği taşımaktadır. Yaratıcı drama çalışmalarının yanı sıra belirli gün ve haftalarda, milli törenlerde tiyatro oyunları sergilenmektedir. . Sahne tecrübesi ve tiyatronun sağladığı ekip ruhu öğrencilerimizin özgüven ve uyum sürecini pekiştirecek niteliktedir. 
 
BALE
İlk okullara bale neden gereklidir? Bale duygularımızı müzik ile beraber sözsüz anlatım sanatıdır. Erken yaşta balenin amacı çocuklara sahne sanatını sevdirmek ve grup çalışmasını aşılamak, yardımlaşmayı öğretmektir.  Bunun yanınsıra önemli olan çocukların bedenlerini tanımaları ve kontrollü hareket etmelerini  sağlamaktır. Müzik eşliğinde yapılan bu hareketler çocuğa koordinayson becerisini öğretmektedir..
• Vücuda esneklik kazandırmak
• Ritim duygusunu geliştirmek
• Topluluk önünde bulunma korkusunu engellemek  balenin çocuğa kattıklarıdır.
Yapılan danslar ise; klasik bale, modern bale, jazz, r&b, karakter dans.
 
SAHNE SANATLARI
Sahne çalışmalarında kazanacağı beceriler 
• Diyafram çalışması sonucu nefes kontrolü 
• Sahne duruşu ve konuşması ( topluluk önünde yapacağı konuşmalarda deneyim kazanıp rahatlaması)
• Beden dili ( ifade etmek istediği konuyu beden dili yardımıyla pekiştirmek) 
• Diksiyon ve ses tonlaması çalışması 
• Küçük skeç çalışmaları ( bundaki amaç hayal gücünü geliştirmesi) 
• Doğaçlama ( ifade özgürlüğü ve rahatlığı kazanması) 
 
SATRANÇ
Satranç çocukların yeteneklerini farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına katkıda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra satranç çocukların planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.Çocuklar, satranç ile bir hareketi yapmadan önce düşünmeyi öğrenirler. Çocuk yaptığı her hamlenin ardından gelecek tepkiyi ve bu tepkiye ne cevap vereceğini düşünmeye başlar. Satranç, zaman içinde sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir.Satranç farklı din, dil, cinsiyet ve ırktan öğrencileri bir araya getiren bir köprü görevi görmektedir. Arkadaşlıkların gelişmesi ve bireysel mücadele etme becerisi kazandırmasının yanı sıra takım müsabakalarında ekip çalışmasının, işbirliğinin ve birlik duygusunun gelişmesine de yardımcı olur.Yapılan araştırmalar, satranç ile ilgilenen çocukların kritik ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin yüksek olduğunu, matematik ve okuma derslerinde başarılı olduğunu göstermiştir.
Satranç çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran; kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spordur. Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır.